Fav Quotes
 Follow Author

1 quote by Peter Venkman

More authors  Allen Klein · Obi-Wan Kenobi · Jacob M. Braude · Ken Thompson · Alex Lifeson · Sergio Garcia · Julius Charles Hare · Cheryl James · Fred Rogers, Television Personality · Tony Robbins · Zora Neale Hurston · melissa · John A. Morrison · Tupac Shakur · Niccolo Machiavelli